Postępowania PZP

Jesteśmy dumni mogąc zaoferować Państwu Platformę zakupową eB2B, którą wybrał Centralny Zamawiający – Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) po szczegółowym przeglądzie wszystkich platform dostępnych na rynku i po sprawdzeniu ich działania. Centralny Zamawiający jako pierwszy podmiot zobowiązany był do pełnej elektronizacji zamówień publicznych już w 2017r.

Platforma eB2B gwarantuje

 • Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej; (wymóg ustawowy od 18.04,2018r);
 • Identyfikacja podmiotów przekazujących oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ustalenie dokładnego czasu i daty odbioru ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • Dwustopniowa ochrona przed dostępem do treści ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia;
 • Możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Publiczne otwarcie ofert po ich odszyfrowaniu przez członków komisji przetargowej
 • Możliwość aukcji i licytacji zgodnej z Prawem Zamówień Publicznych z pełnym wsparciem eB2B dla oferentów, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. eB2B obsługuje podpisy wszystkich krajowych wystawców w formacie zarówno Pades jak i Xades;
 • Możliwość usunięcia ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapoznanie się przez użytkowników z ich treścią;
 • Zapewnienie bezpiecznego środowiska w największym europejskim Data Center, szyfrowanego połączenia, standardów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi OWASP;
 • Integralność i autentyczność przekazywanych informacji, w tym możliwości stosowania pieczęci elektronicznej albo podpisu elektronicznego, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), innego niż kwalifikowany podpis elektroniczny;
 • Automatyczne przesyłanie ogłoszeń o postępowaniach bezpośrednio z systemu eB2B do Urzędu Publikacji;
 • Archiwizację i bezpieczne przechowywanie dokumentacji postępowania w tym na życzenie okresowe przekazanie kompletu danych na serwery sftp Klienta eB2B
 • Wymagane prawem przystosowanie dla osób słabowidzących.