eB2B

Nowa jakość oprogramowania wspomagającego
zarządzanie procesami zakupowymi Procure to Pay

Synergia z PZP

 


Platforma_zakupowa_eb2b_Ustawa_PZPPlatforma zakupowa eB2B spełnia wymogi ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 19 października 2014 r.

System eB2B zapewnia:

  • Obsługę wszystkich ogłoszeń
  • Przygotowanie postępowania wybranym przez Klienta trybie udzielenia zamówienia
  • Wybór najkorzystniejszej oferty
  • Pełne udokumentowanie postępowania

Platforma przetargowa eB2B umożliwia kwalifikację wykonawców w sposób transparentny obiektywny i niedyskryminujący, badanie potencjału, oraz formułę wykluczenia ze względu na uchybienia w wykonywaniu zobowiązań kontraktowych.

System eB2B uwzględnia wymogi nowelizacji ustawy PZP w zakresie stosowania przez zamawiającego co najmniej jednego kryterium oceny ofert innego niż kryterium cenowe. Kryteria oceny rozszerzamy o kryteria uznaniowe, ustalane przez zamawianego, pozwalające określić takie walory oferenta jak funkcjonalność, jakość, aspekty społeczne czy środowiskowe. Ocenę dostawcy można przeprowadzić jednoosobowo lub komisyjnie w oparciu o zdefiniowany przez Klienta eB2B elastyczny formularz oceny dostawców.

Wykorzystujemy bezpieczny podpis elektroniczny składany przy pomocy specjalnej karty procesorowej lub tokena USB  wydawany przez czołowych producentów  oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Zapewniamy wsparcie oferentom, a na indywidualne życzenie  szkolenia dla uczestników postępowania publicznego w języku polskim lub angielskim.

 

Aukcja elektroniczna w systemie eB2B

Stosując tradycyjną formułę papierową w postępowaniach przetargowych platforma przetargowa eB2B pozwala w znacznym stopniu wyeliminować duplikację pracy zwłaszcza w przypadku organizacji aukcji elektronicznej. Zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych aukcja elektroniczna nie stanowi odrębnego trybu udzielania zamówienia, jest raczej interpretowana jako dogrywka pozwalająca zamawiającemu na ponowną ocenę ofert złożonych w danym postępowaniu. Stąd, organizując aukcję elektroniczną na platformie eB2B  mamy możliwość kopiowania wielu istniejących już w systemie ustawień, opisów przedmiotu postępowania czy ogłoszeń, oszczędzając czas prowadzącego postępowanie.

Postępująca informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, jest zbieżna z pracami legislacyjnymi promującymi wśród państw członkowskich UE rozwiązania elektroniczne  i wykorzystywanie technologii informatycznych w procesie udzielania zamówień publicznych. Obok ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych eB2B zapewnia możliwość publikacji wymaganych ogłoszeń w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

  • Polski
  • English

Copyright © 2016 eB2B Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21,
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 378 39 70
Telefon: +48 22 258 48 61
e-mail: biuro@eb2b.com.pl